กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาฐานการผลิตและบริการด้านการเกษตรให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ
 
พันธกิจที่ 2 สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยทำให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 
พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข
 
พันธกิจที่ 4 พัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
 
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง